luni, 5 februarie 2018

Info Fiscal 5/2018 – Modificare D112 şi D086

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1.        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1209 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 101 din 2 februarie 2018).
2.        Ordinul preşedintelui ANAF nr. 223 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” (Monitorul Oficial nr. 106 din 2 februarie 2018).
            Precizări suplimentare:
1.        OMFP 1209/2018 – Modificare D112

-        Ca urmare a modificărilor legislative în domeniul contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice şi juridice, s-a impus adaptarea corespunzătoare a modelului şi conţinutului formularului 112  ”Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.
-        Au fost modificate cotele contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajaţi pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, respectiv cota de 25% pentru CAS şi cota de 10% pentru CASS;
-        Au fost eliminate contribuţiile sociale obligatorii datorate până la data de 31 decembrie 2017 de către angajator şi angajat, după caz, respectiv:
a)        contribuţia de asigurări pentru şomaj;
b)        contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
c)        contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
d)         contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
-        Au fost eliminate din cuprinsul declaraţiei unele categorii de persoane pentru care nu mai există obligaţia declarării şi plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, cum ar fi: persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii.
-        A fost introdusă obligaţia de plată a angajatorilor cu privire la contribuţia de asigurări sociale în cote de 4% şi 8%, pentru condiţii deosebite şi, respectiv, speciale de muncă;
-        A fost introdusă contribuţiei asiguratorie pentru muncă (CAM) datorată de angajatori şi persoanele asimilate acestora în cotă de 2,25%;
-        Au fost introduse unele prevederi speciale referitoare la persoanele scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor în conformitate cu dispoziţiile art. 60 din Codul fiscal.
-        Declaraţia se foloseşte începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

2.        OPANAF 223/2018 – Modificare D086

-        Modificarea formularului 086 a fost necesară datorită modificărilor aduse Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA prin Legea de aprobare nr.275/2017
-        Potrivit acestor modificări, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
-        Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens.
-        În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, obligaţia de a notifica organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceştia au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
-        De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit şi condiţiile în care persoanele impozabile, care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA, fie opţional, fie în mod obligatoriu, pot renunţa la aplicarea acestui mecanism.

miercuri, 31 ianuarie 2018

Detalii privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în 2018


Noile Norme  de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate au fost aprobate prin ordinul comun MS şi CNAS nr. 15/2018/ 1311/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018. Mai jos venim cu unele detalii din Norme, după o prezentare generală pe care o găsiţi aici 
Evidența persoanelor asigurate
• Angajatorii sunt obligaţi să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoțit de centralizator, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.
• Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate și în situația în care indemnizațiile aferente se suportă integral de către angajator, precum și în situația în care asiguratul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizații.
• În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale și/sau puncte de lucru, aceștia depun declarația privind obligațiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea sucursalelor și/sau a punctelor de lucru. 
Declaraţia rectificativă
• Casa de asigurări de sănătate verifică și validează datele cuprinse în Declarație şi dacă se constată neconcordanțe care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaților acestora o notificare.
• În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilații acestora au obligația de a transmite declarația rectificativă, care poate fi depusă și din inițiativa angajatorilor sau a asimilaților acestora, pentru situațiile care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială. 
Contractul de asigurare
• Persoanele care încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate plătesc lunar contribuția în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.
• Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații este obligatorie încheierea unui act adițional la contract, în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării respective. Actul adițional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia și are același regim juridic ca și contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații.
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, reglementare care prevede că venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.
• Contractul de asigurare încetează la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor prevăzute în contract. 
Recuperarea indemnizaţiilor plătite de angajator
• Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.
• Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţiile menţionate, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, la care se atașează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical.
• În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plății. 
Stagiul de asigurare
• Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. (Vedeţi şi Documentarul legal de la sfârşitul materialului)
• În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.
• Stagiul minim de asigurare se constituie și din însumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, precum și a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
Documentar legal
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005
Art. 2. 
(1) Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asigurații, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sunt:
a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav; […]
Art. 8 […]
(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:
a) asiguratul beneficiază de concediile și indemnizațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituțiile autorizate, în condițiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverință eliberată de instituția de învățământ superior;
d) a beneficiat de indemnizație lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.